Проект

Граждански мониторинг за прозрачно управление

  • 2021 – 2022

  • Финансираща институция: Фондация „Америка за България“

  • Партньори: Форум „Гражданско участие и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“

Ние от сдружение „Европейски пространства 21“ и колегите ни от „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ Бургас членуваме в голямата мрежа на неправителствените организации в България: Форум Гражданско участие. Трите организации заедно работим по проекта „Граждански мониторинг за прозрачно управление“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Амбицията ни е да идентифицираме основни слабости и да предложим конкретни стъпки за подобряване на средата и въздействието на гражданското участие в общините Русе и Бургас.

В Русе сформирахме Граждански екип за наблюдение ГЕН. Наблюдаваме решенията на Общински съвет Русе и действията на администрацията. Във фокус са гражданското участие в заседанията на местния парламент; решаването на проблеми, свързани с чистотата на въздуха и водите; гражданското участие в политиките за култура на местно ниво.

Чрез анализите на гражданското участие на местно ниво и изхождайки от установените „слаби места“ целим насърчаване на активността и чувствителността на местните общности, както и тяхната ангажираност в планирането и контрола на реализацията на общински проекти и инициативи.

Стартирахме проекта в началото на 2021. Изготвихме доклад за оценка по разработената от ФГУ методика „Индекс на гражданското участие“ за община Русе. Докладът може да се види тук.

Резултатите от едногодишното наблюдение ще бъдат подложени на широки обществени обсъждания, които да доведат до повече гласност и по-многобройно участие от страна на гражданите и други заинтересовани страни.

Други проекти

Европа в нас. Проект на продуцентска компания „Персей“

„Европа в нас“ обединява творческата енергия на екип артисти, които работят заедно през годините …
| euspace |

Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности: гарант срещу омразата в обществото

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата…
| euspace |

Културното наследство на дунавските рибари

Теренно проучване регистрира измеренията на културното наследство, обвързани с местната рибарска …

Извън рамките. Креативност в общността чрез изкуство и диалог

Проектът адресира проблемите, породени от новата алиенация в глобален план, причинена от ситуация…
| euspace |

Граждански мониторинг за прозрачно управление

Амбицията ни е да идентифицираме основни слабости и да предложим конкретни стъпки за подобряване …