Проект

Страдание и спасение.
Паметта за еврейските общности: гарант срещу омразата в обществото

  • 2015-2017

  • Финансираща институция: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по ФМ на ЕИП

  • Партньори: Регионалните исторически музеи в Русе, Шумен и Варна

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата и ксенофобията, на популизъм и размити ценности. Проектът „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ допринася за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора.

Реализирахме теренно антропологично аудиовизуално проучване сред еврейските общности в Русе, Шумен и Варна. 30 интервюта с представители на еврейските общности от този регион са публично достъпни на сайта www.pametta.com

 Резултатите от проучването бяха интерпретирани в мобилна изложба и цветен каталог към нея. Изложбата гостува в музеите на Русе, Шумен и Варна, в Кюстендил и Трявна, както и в Нов Български университет. 

Мобилната изложба „Страдание и Спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна“ се състои от 22 постера с текстове и изображения. Включва откъси от видео-интервюта с 30 представители на еврейските общности. Аудио-илюстрации добавят звукови картини към експозицията.

Научен сборник с устни разкази беше разпространен до читатели от цяла България, Италия, Белгия, САЩ. Съставител и редактор е проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе. Включени са авторски текстове и на гл. ас. Бета Хараланова от РИМ Шумен и Татяна Щерева от РИМ Варна. 

Сборникът съдържа устни разкази на еврейските общности за самите тях и живота им в Русе, Шумен и Варна. Разказите са подредени в осем глави: Детство, Семейство, Квартал, Празници, Страдания, Всекидневие, Работа, Обетованата земя. Те съответстват на различните антропологически категории и представят чуто или преживяно от първо лице.

Хронологията в книгата е съобразена единствено с битието в житейските цикли и поради това във всяка отделна глава може да се проследи картината за свят на различните поколения хора.

Като специфично средство в изследването се очертава използването на визуално-антропологическия подход, защото позволява да се разкрие визуалната, семиотичната и социалната логика на събраната колекция от снимки.
 

Разказите са резултат от теренното проучване, проведено през пролетта на 2015 година. То отразява не само състоянието на градските общности на евреите в Русе, Шумен и Варна, но осветлява паметта за тях, описва хора и събития, отнасящи се и за онази част от българските евреи, които днес живеят в държавата Израел. Тридесет наши сънародници – 17 жени и 13 мъже, чрез своите разкази и спомени изграждат впечатляващ териториален обхват на проучването, който включва 27 български населени места и в действителност покрива картата на страната.

300 ученици и 100 преподаватели от средни училища в Северна България се включиха в занимания на образователен модул в програма „Русезнание“ на партньорите ни от Регионален исторически музей Русе. Проведените дейности насърчават младите хора да осмислят темата за Холокоста през призмата на толерантността и противодействието на омразата.

Други проекти

Европа в нас. Проект на продуцентска компания „Персей“

„Европа в нас“ обединява творческата енергия на екип артисти, които работят заедно през годините …
| euspace |

Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности: гарант срещу омразата в обществото

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата…
| euspace |

Културното наследство на дунавските рибари

Теренно проучване регистрира измеренията на културното наследство, обвързани с местната рибарска …

Извън рамките. Креативност в общността чрез изкуство и диалог

Проектът адресира проблемите, породени от новата алиенация в глобален план, причинена от ситуация…
| euspace |

Граждански мониторинг за прозрачно управление

Амбицията ни е да идентифицираме основни слабости и да предложим конкретни стъпки за подобряване …